Polskie Stowarzyszenie Alberta Camusa (Section Polonaise de La Société des Études Camusiennes) jest stowarzyszeniem zwykłym, założonym w marcu 2015. Stowarzyszenie zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych z dniem 8 kwietnia 2015.Obecnym przedstawicielem stowarzyszenia, na kadencji 3 letniej jest Maciej Kałuża.

Aktualny regulamin Polskiego Stowarzyszenia Alberta Camusa (Section Polonaise de La Société des Études Camusiennes):

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

Polskie Stowarzyszenie Alberta Camusa (Section Polonaise de La Société des Études Camusiennes)

§ 1. Stowarzyszenie zwykłe –Polskie Stowarzyszenie Alberta Camusa (Section Polonaise de La Société des Études Camusiennes) zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego regulaminu.

§ 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony

§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków

§ 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski

§ 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 7. Celem działania Stowarzyszenia jest:

1.      Rozwój i popularyzacja badań nad myślą pisarza i filozofa, Alberta Camusa oraz rozwój współpracy z zagranicznymi ośrodkami badania myśli Alberta Camusa oraz krajowymi i międzynarodowymi instytucjami kultury.

§ 8 Wyżej wymieniony cel będzie realizowany w szczególności na rzecz społeczności lokalnych.

§ 9. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

1)   zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;

2)   współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami;

3)   kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz;

4)   organizowanie spotkań, konferencji, prelekcji dla szkół ponadgimnazjalnych

5) prowadzenie dwujęzycznej (polsko-angielskiej) strony informacyjnej na temat działalności Stowarzyszenia

6) współpracę z zagranicznymi ośrodkami badania myśli Alberta Camusa

7) wspieranie polskich badaczy w badaniach naukowych nad twórczością Alberta Camusa poprzez udostępnianie bazy bibliograficznej i gromadzonych przez Stowarzyszenie dzieł.

§ 10.

1.Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

§ 11.

1. Członek ma prawo:

1)    wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2)    uczestniczyć z głosem stanowiącym w Zebraniu Członków,

3)    zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

4)    korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

5)    brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

2. Członek obowiązany jest do:

1)    przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,

2)    regularnego opłacania składek członkowskich,

3)    czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

4)    dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§ 12.

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)    rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Przedstawicielowi,

2)    śmierci członka,

3)    uchwały Zebrania Członków z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku,

4)    wykluczenia uchwałą Zebrania Członków z powodu nieprzestrzegania postanowień regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

§ 13. Władzami Stowarzyszenia są:

1)    Zebranie Członków,

2)    Przedstawiciel,

§ 14. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

§ 15.

1. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

2. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

§ 16. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 3 członków Stowarzyszenia.

§ 17. Kadencja Przedstawiciela trwa 3 lata.

§ 18. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

1)    realizacja uchwał Zebrania Członków, zgodnie z celami regulaminowymi oraz uchwałami Zebrania Członków,

2)    przygotowywanie planów działalności Stowarzyszenia,

3)    składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Członków,

§ 19. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest dr Maciej Kałuża (kadencja 2015-2017).

§ 20. Jedynym źródłem uzyskiwania środków finansowych przez Stowarzyszenie są składki członkowskie.